Houston, Texas

A Football trip for Sam Houston’s gave me time to bless Houston!